• Minder regels, minder (gemeentelijke) lasten, meer voor elkaar
 • Maak het leven in 's-Hertogenbosch niet duurder
 • Uw gemeente spreekt gewone taal
 • Met z'n allen de handen uit de mouwen
 • Een gezamenlijk antwoord op uw zorgvraag
 • Kent u uw buren? Maak contact!
 • De samenleving is niet van de overheid, maar van u!

Minder regels, minder (gemeentelijke) lasten, meer voor elkaar

NETTE WIJKEN
VOOR GEZINNEN
HEEL GEWOON

Standpunten

 • Werk
  Werken aan werk
  Werk is voor het CDA bij uitstek het middel om een samenleving te creëren waarin iedereen meedoet. De crisis heeft de afgelopen jaren zijn sporen echter flink achtergelaten. Mensen zijn bang hun baan te verliezen, de werkloosheid neemt toe en inwoners hebben minder te besteden. Dit leidt tot sluiting van bedrijven in de stad. De werkloosheid kan leiden tot nare bijeffecten: vermindering van de kwaliteit van leven, meer criminaliteit, eenzaamheid en verruwing van onze samenleving.

  Meer over dit standpunt
 • Fijn leven in wijken
  Omdat uw wijk van u is
  Dat mensen graag ergens bij willen horen blijft uitgangspunt van christendemocratische lokale politiek. We maken het mogelijk dat mensen voor elkaar zorgen en samen dingen ondernemen. Ons ideaal is een gemeente waarin zo veel mogelijk mensen zich thuis voelen en hun persoonlijke bijdrage leveren. Wij geloven in de vitaliteit van de lokale samenleving. Mensen maken hun leefomgeving en zijn ook bereid zich daarvoor in te zetten.

  Meer over dit standpunt
 • Sociaal leven
  Minder alleen, meer met elkaar
  Als er iets misgaat in een mensenleven, is er in onze samenleving een vangnet. Op het gebied van werkloosheid, ziekte, beperking, dakloosheid en bij schulden. Het CDA is van mening dat we een sociale stad kunnen zijn als we ook een economisch sterke stad zijn. Dat betekent dat wij als gemeente het vangnet moeten bieden voor mensen in een kwetsbare situatie.

  Meer over dit standpunt
 • Senioren
  50+: geen ballast, maar houvast
  Mensen worden gemiddeld ouder en het aantal senioren neemt toe. Tegelijkertijd blijven senioren langer gezond en nemen zij actief deel aan de maatschappij. Actieve en zelfstandige senioren zijn van belang voor de samenleving. Het CDA streeft ernaar dat senioren langer zelfstandig kunnen wonen en meer zelfredzaam zijn. Het CDA wil senioren stimuleren hun bijdrage te leveren aan de maatschappij. Ten onrechte worden senioren vaak in een adem genoemd met zorg en verzorging. Vandaag de dag zijn senioren echter vitaal en willen zij graag actief participeren in de maatschappij, ook na hun pensionering.

  Meer over dit standpunt
 • Duurzaam leven
  Duurzaam vooruit
  De noodzaak om zuinig om te gaan met alles wat we hebben en koesteren staat hoog op de maatschappelijke agenda. In samenwerking met inwoners, bedrijven, corporaties, maatschappelijke organisaties en instellingen werkt het CDA aan een beter leefmilieu. De gemeente licht inwoners voor over het belang van duurzaam leven en faciliteert initiatieven die bijdragen aan een verduurzaming van de leefomgeving. Het CDA wil meer groen in de stad brengen. Op nieuwbouwlocaties maakt de aanplant van groen een essentieel onderdeel uit van de plannen.

  Meer over dit standpunt
 • Verdere thema's
  Voor een betere samenleving
  Naast de 5 hoofdthema’s op het gebied van Werk, Wijken, Sociaal domein, Senioren en Duurzaamheid heeft het CDA een visie op de thema’s: Onderwijs, Cultuur, Veiligheid, Sport, Ruimtelijke Ordening, Bestuur en Financiën. Daarnaast zetten we in op het behoud van de leefbaarheid in Nuland en Vinkel

  Meer over deze standpunten

Op alfabet

A

 • Aanbesteden
  Aanbesteden geschiedt zo veel mogelijk aan plaatselijke en regionale bedrijven en ondernemers. In het aanbestedingsbeleid wordt ruimte gegeven aan kleine zelfstandigen en kleine bedrijven om mee te dingen naar opdrachten. Bijvoorbeeld ook door het opdelen van grotere opdrachten.
 • Afval scheiden
  De gemeente gaat het scheiden van afval actiever ter hand nemen. Inwoners van de stad die afval gescheiden aanleveren worden beloond. Dit kan door middel van korting op de afvalstoffenheffing of andere voordelen.
 • Alcoholbeleid
  De leeftijdsgrens van 18 jaar voor aankoop van alcohol wordt gehandhaafd in samenspraak met winkeliers en horeca. Problematisch alcoholgebruik door jongeren dient te worden aangepakt. De gemeente zal hierop samen met de ouders, scholen en de verkopers van alcohol (supermarkten, cafés, sportkantines et cetera) een proactief beleid voeren en optreden als de regels worden overtreden.
 • Amateurkunst
  Enthousiaste muzikanten bij de harmonie, fanfare, een muziekske of koor zijn voor het CDA zeer belangrijk. Om dit te ondersteunen en faciliteren bijvoorbeeld met het vinden van passende repetitieruimtes. In deze lijn is het stimuleren van kunst- en cultuureducatie voor jongeren van groot belang om de sociale cohesie te bevorderen. Jong talent en jongeren in het algemeen moeten in staat worden gesteld om creatief te zijn op het gebied van kunst en cultuur in de wijken om zo nieuwe initiatieven te kunnen ontplooien. Dit stimuleert creativiteit in de stad. Ook de professionele cultuur, zoals het Internationaal Vocalisten concours en de Bachcantates worden door de gemeente ondersteund.
 • Armoede en kinderen
  Kinderen vormen bij de armoedebestrijding een bijzondere doelgroep. Zij zijn extra kwetsbaar. Voor deze doelgroep is het Bossche kindpalet gestart. Ook scholen hebben een belangrijke rol bij het signaleren van armoede bij kinderen. De gemeente zorgt voor kind pakketten.

B

 • Bankjes
  Het dorps-, buurt- en wijkgevoel blijft behouden wanneer inwoners elkaar kunnen ontmoeten op zelf gekozen plaatsen en momenten. In overleg met de bewoners worden er minimaal 5 nieuwe bankjes in elke wijk geplaatst.
 • Be Quick
  Be Quick verdient actieve ondersteuning van de gemeente bij het opstellen en invullen van de toekomstplannen, bijvoorbeeld door de komst van een volwaardige sporthal in Nuland.
 • Begroting
  Zowel de jaarlijkse begroting als de meerjarenbegroting moeten sluitend zijn. Structurele uitgaven moeten in beginsel door structurele inkomsten worden bekostigd. De realisering van het Beleidsplan in Hoofdzaken wordt gestuurd via een voortschrijdend proces van financiële verantwoording (budgetcyclus). Binnen een bestuursperiode van 4 jaar moeten alle beleids- en beheerssectoren eenmaal getoetst worden.
 • Belasting
  Verlaging van de lokale lasten voor diegenen die werk, initiatieven en bedrijvigheid in ’s-Hertogenbosch creëren. In onze ogen is dat het Midden- en Kleinbedrijf, de kurk waar ’s-Hertogenbosch als stad op drijft. Concreet denken wij dan aan: (i) OZB bedrijven: het OZB-tarief voor bedrijven in de komende jaren te verlagen richting het gemiddelde van de andere Brabantse steden, te beginnen met 5% per jaar in de komende 2 jaar. ’s-Hertogenbosch behoort momenteel binnen Brabant en zelfs in Nederland tot de gemeenten met de hoogste OZB voor bedrijven. Voor een aantrekkelijk ondernemersklimaat is een verlaging nodig. (ii) OZB huishoudens: het OZB tarief voor woningen de komende vier jaar niet te indexeren, conform het huidig beleid. De OZB voor bewoners is in ’s-Hertogenbosch relatief gezien laag. Aangezien het huidig kabinetsbeleid de burgers al genoeg kost, willen we verdere lastenverhoging voorkomen. (iii) Precariorechten: het CDA wil de precariorechten in de komende collegeperiode met 50% laten afnemen. (iv) Subsidies: het CDA wil dat er niet bezuinigd wordt op subsidies binnen het sociaal domein (sociaal zwakkeren). (v) Toeristenbelasting: de toeristenbelasting te bevriezen en te oormerken en volledig te gebruiken tbv de toeristische sector.
 • Bereikbaarheid van de stad
  De bereikbaarheid van de stad blijft van groot belang. Dat betekent dat werkzaamheden niet gelijktijdig op verschillende punten aangepakt moeten worden. Afstemming en duidelijke communicatie met Rijk en Spoorwegen bij werkzaamheden is vereist. De ontsluiting van Rosmalen en Empel richting de A2 blijft voor het CDA een aandachtspunt.
 • Bestemmingsplan
  Er wordt soepeler omgegaan met bestemmingsplannen. Leegkomende en leegstaande bedrijfspanden worden aangepast aan de bestemming waar vraag naar is, bijvoorbeeld wonen, tijdelijke expositieruimte of onderwijs. Het CDA pleit ervoor dat ondernemers soepel en snel de beschikking krijgen over (goedkope) panden in de stad.
 • Betrokkenheid
  Uitgangspunt van Christendemocratische politiek is dat mensen graag ergens bij willen horen. In de eerste plaats is dat het gezin, maar daarnaast ook het dorp, de buurt of de wijk. Dat vraagt om een gemeente die daarop inspeelt.
 • Bewegen
  Het CDA wil, samen met de sportverenigingen, de uitdaging aangaan om meer Bosschenaren te laten sporten. Het initiatief ’S-PORT van de gemeente, met al haar Citytrainers en vrijwilligers, is een goed voorbeeld van het stimuleren van bewegen. De potentie van ’S-PORT kan nog verder worden benut.
 • Bestuur
  Respectvol, duurzaam en degelijk, daar draait besturen om bij het CDA. Het CDA wil dit doen door herkenbaar en dichtbij inwoners, instellingen, organisaties en bedrijven binnen de gemeente te staan. Het behoud van het eigen karakter en de identiteit van de kernen Rosmalen, Empel, Engelen, Bokhoven, Vinkel en Nuland is heel belangrijk. Het CDA wil de gekozen dorps-, bestuurs-,en wijkraden, als vertegenwoordigers van deze gemeenschappen, nog meer bij het tot stand komen van het beleid betrekken. En dat geldt ook voor de inwoners van ’s-Hertogenbosch.
 • BI zones
  De Experimentenwet BI-zones wordt maximaal gebruikt en gepromoot. Een BI-zone is een bedrijventerrein waar een gebiedsgerichte bestemmingsheffing wordt geheven onder de ondernemers van het terrein voor investeringen in de bedrijfsomgeving. Het gaat hierbij om extra voorzieningen die door een meerderheid van de ondernemers gewenst is.
 • Bibliotheek
  Het CDA vindt de functie van de bibliotheek in de stad belangrijk. Voor jongeren tot 18 jaar dient de bibliotheek gratis te zijn vanuit educatief en opvoedkundig oogpunt. We zien dat de bibliotheek in de komende jaren zal veranderen van een uitleenhuis naar een informatie- en ontmoetingsplek. Het CDA ziet kansen voor dit nieuwe bibliotheekconcept (Agora), een laagdrempelige bibliotheek waarin meerdere functies gebundeld zijn. De locatie is vervolgens een afgeleide van de eisen die bij die nieuwe functie horen. Het CDA wil onderzoeken of het nieuwe bibliotheek-concept inpasbaar is op de huidige locatie. Mocht dit niet passen, dan zal het CDA bij verhuisplannen als voorwaarde hanteren, dat voor de leegkomende panden een zekere en zinvolle invulling wordt gevonden. In dat geval denkt het CDA bijvoorbeeld aan de vestiging van het Bezoekerscentrum Sint Jan, het Oeteldonks Gemintemuzejum en het Gothiekcentrum.
 • Binnenstad
  Om de unieke positie van de binnenstad te behouden wil het CDA dat het centrummanagement (Hartje ’s-Hertogenbosch, Horeca Nederland ’s-Hertogenbosch en Ambulante handel) voor de binnenstad wordt voortgezet. (i) Detailhandel: detailhandel is enorm belangrijk voor onze binnenstad. Het CDA wil de aandacht voor de detailhandel versterken door nieuwe initiatieven te ontwikkelingen en hiermee te experimenteren. Samenwerking met het detailhandelsonderwijs op bijvoorbeeld het Koning Willem I College ligt voor de hand. (ii) Koopzondag: koopzondag is niet vanzelfsprekend, omdat de zondag ook belangrijk is als rustpunt in de week. Aan de andere kant biedt de koopzondag voor bijvoorbeeld drukke gezinnen een uitwijkmogelijkheid en zijn winkeliers beter in staat te concurreren met de ‘digitale winkels’. Voor het CDA staat vast dat kerkbezoekers ongestoord richting kerkdienst moeten kunnen en in de binnenstad gewoon gratis moeten kunnen blijven parkeren tot een uur na het einde van de kerkdienst. (iii) Leegstand voor bouwen: zo is een substantiële uitbreiding van het winkelvloeroppervlak op het GZG-terrein voor het CDA voorlopig van de baan, omdat vanwege de crisis geen kwalitatieve bijdragen geleverd kan worden. Indien passend, dienen eerst leegstaande panden in de historische binnenstad gebruikt te worden. (iv) Parade: op de Parade moet soepeler omgegaan worden met bussen van grote georganiseerde groepen (van met name oudere mensen) die de Sint Jan willen bezoeken, zodat de loopafstand beperkt wordt.
 • Biodiversiteit
  Het CDA benadrukt dat door de toevoeging van het gebied van Vinkel en Nuland aan ’s-Hertogenbosch aandacht voor gedegen beleid op het gebied van biodiversiteit en landschappelijke inpassing nóg belangrijker is geworden.
 • Buitengebied vitaal houden
  Coalities zijn nodig tussen natuurbeheerders (o.a. Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Agrarische Natuurverenigingen) en de melkveehouderij, waardoor boeren veel meer betrokken worden in het beheer van terreinen.
 • Buurthuis van de Toekomst
  In het Buurthuis van de Toekomst werken sportclubs, scholen, instellingen en andere organisaties in de wijk nauw met elkaar samen. Zo is de voetbalclub bijvoorbeeld meer dan alleen een voetbalclub, maar ook een plek waar je komt voor een praatje of huiswerkbegeleiding.

C

 • Christelijk
  Het CDA is een brede volkspartij, die zich inzet voor iedereen. In de opvatting van het CDA nemen mensen, hoe verschillend ook, verantwoordelijkheid voor elkaar. Wij geloven dat mensen niet alleen voor zichzelf leven. Hierbij spelen begrippen die de kernwaarden van de Bijbel vormen een belangrijke rol: gespreide verantwoordelijkheid, gerechtigheid, solidariteit en rentmeesterschap.
 • College
  Het CDA kiest in principe na de verkiezingen voor een afspiegelingscollege. Hierbij gelden als criteria: programmatische herkenbaarheid en openbare verantwoording. Binnen het college worden aparte portefeuillehouders aangewezen voor senioren, jongeren, zorg, ICT-beleid en duurzaamheid. Het CDA is van mening dat politieke bestuurders in principe zitting nemen voor de duur van een collegeperiode.
 • Coffeeshops
  Cannabis is een bijna algemeen geaccepteerde drug. Het gebruik van cannabis moet volgens het CDA echter zoveel mogelijk worden ontmoedigd. Het CDA denkt hierbij concreet aan: (i) Afstandscriterium scholen: het afstandscriterium voor coffeeshops (250 meter) is van toepassing voor alle scholen: basis- en voortgezet onderwijs. (ii) Blow- en alcohol verboden: instellen van blow- en alcoholverboden op en rond kinderspeelplaatsen. (iii) Leeftijdscontrole: strenge controle op leeftijd bij coffeeshops. Alle middelen zijn hiervoor toegestaan tot en met de inzet van ‘mystery guests’. Coffeeshops die in overtreding zijn moeten worden gesloten. (iv) Uitsterfconstructie: Wij streven als CDA een uitsterfconstructie voor coffeeshops na, met oog voor de minimalisatie van de overlast.
 • Controle regelgeving
  De controle op en handhaving van regels wordt minder belastend. Wie zich goed gedraagt, wordt minder frequent gecontroleerd dan wie zich heeft misdragen. Boetes op overtredingen worden echter hoger. Zo worden overtreders bestraft en zij die de regels naleven ontzien.
 • Criminaliteit
  Geweld tegen publieke dienstverleners is ontoelaatbaar waarbij -naast strafrechtelijke vervolging- de gemeente ‘s-Hertogenbosch de daders civielrechtelijk moet vervolgen voor het verhalen van alle vervolgkosten, zoals ziekteverzuim, slachtofferhulp etc. Jongeren die overlast veroorzaken krijgen wat het CDA betreft een wijkgerichte taakstraf.
 • Cultuurkaart
  Het CDA is voor herinvoering van de cultuurkaart voor scholieren. Deze stelt hen in staat om op jonge leeftijd de meerwaarde van cultuur te ontdekken.

D

 • Dak- en thuislozen
  Wij zien het als onze plicht om voor deze groep mensen op te komen. Dit doen we door middel van instellingen zoals het Inloopschip.
 • Decentrale energieopwekking
  Wij zijn groot voorstander van het stimuleren van decentrale energieopwekking en duurzame energieopslag. De gemeente stelt huishoudens en bedrijven in staat om te experimenteren met het decentraal opwekken van duurzame energie. Energiecorporatieskunnen hierbij een rol spelen. Ook voor VvE’s (Vereniging van Eigenaren) worden belemmeringen in regelgeving weggenomen. Private investeringen in verduurzaming willen wij aantrekkelijker maken. Wij pleiten voor lokale en regionale fondsen voor energiebesparing.
 • Detailhandel
  De detailhandel is enorm belangrijk voor onze binnenstad. Het CDA wil de aandacht voor de detailhandel versterken door nieuwe initiatieven te ontwikkelingen en hiermee te experimenteren. Samenwerking met het detailhandelsonderwijs op bijvoorbeeld het Koning Willem I College ligt voor de hand.
 • Digitale dienstverlening
  De digitale dienstverlening aan inwoners en bedrijven wordt verder verbeterd en vereenvoudigd. De gemeente biedt zo snel als mogelijk alle diensten en voorzieningen ook elektronisch aan. Hierbij blijft wel aandacht voor senioren en kwetsbare groepen in onze samenleving die met gebruik van deze voorzieningen moeite hebben. Voor de gemeente geldt: een e-mail ontvangen is een e-mail terugsturen. ’s-Hertogenbosch stelt zich kwetsbaar op door de eigen bestuurskracht te meten door bijvoorbeeld digitale enquêtes onder inwoners en benchmarks uit te voeren. Het doel daarvan is te leren en zichzelf te corrigeren.
 • Duurzaamheid
  CDA’ers zijn rentmeesters van wat van waarde is. Daarin zit ook economische potentie. Wat de natuur geeft kan ook voor innovatie en nieuwe energie ingezet worden. Het draaiende houden van de lokale economie hoort daarbij.

E

 • Eenzaamheid
  Het aantal eenzamen in de stad moet omlaag. Het CDA wil dat hiervoor samen met de maatschappelijke organisaties een actieplan wordt ontwikkeld, gericht op meer ontmoeting en aandacht en zorg voor elkaar.
 • Energiebeleid
  Er wordt een aparte portefeuillehouder voor duurzaamheid aangewezen. Bovendien worden alle besluiten op duurzaamheid getoetst. De gemeente geeft daarmee ook een belangrijk signaal aan haar inwoners: door zelf in te zetten op energiebesparing en duurzame energie geeft de gemeente het belang ervan aan.
 • Europa en de Wereld
  's-Hertogenbosch is natuurlijk ook een Europese gemeente. Daarom zoeken we actief aansluiting bij de wereldmarkt. Waar dat voor de hand ligt, zoeken we samenwerking met andere Europese regio’s. Een ambtenaar die de weg weet in Europese regels en subsidies is nuttig. De gemeente maakt gebruik van de mogelijkheden voor Europese steun bij regionale (natuur) subsidies, innovatiesubsidies en ondersteuning van het midden- en kleinbedrijf. Het stimuleren van de export is onderdeel van het economisch beleid.

F

 • Fietsen
  Het CDA is van mening dat de fietsinfrastructuur binnen de stadsgrenzen uitgebreid en verbeterd moet worden. Het gebruik van de fiets zal daarmee gestimuleerd worden.
 • Financiën
  Wij streven naar degelijke financiën. Hierbij zijn duurzaamheid op de lange termijn en het algemeen belang leidend. Vanuit onze kernwaarde solidariteit vinden wij dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen.
 • Financiering
  Met pijn in het hart ziet het CDA dat met name ZZP’ers en MKB ondernemingen moeilijk aan financiering kunnen komen. Het CDA ziet lokale aletnatieven ontstaan zoals crowdfunding en kredietunies welke als nieuwe financieringsvormen zouden kunnen dienen. Het CDA wil deze initiatieven, mits verantwoord ingestoken, ondersteunen en bevorderen.

G

 • Geluidsoverlast
  De normen voor geluidsoverlast moeten actief gehandhaafd worden om ook voor hen te zorgen voor een betere kwaliteit van woon- en leefomgeving. De gemeente spant zich in om op landelijk niveau deze problemen op de kaart te zetten.
 • Gezond leven
  Gezond leven, steeds blijven leren en jezelf ontwikkelen zijn onderdelen van het actief deelnemen aan de samenleving. De gemeente investeert op haar beurt in het signaleren van gezondheidsproblemen en eenzaamheid voordat deze aan de orde zijn.
 • Green Deal
  De landelijke Green Deal-aanpak wordt geïntensiveerd en op lokaal niveau door de gemeente ’s-Hertogenbosch voortgezet. De gemeente gaat dergelijke Green Deal afspraken aan met maatschappelijke lokale instellingen (sportclubs, bedrijven, onderwijsinstellingen etc.). De gemeente neemt belemmerende regelgeving weg, waardoor lokale duurzame economische groei kan plaatsvinden.
 • Groen in de stad
  Het CDA wil meer groen in de stad brengen. Op nieuwbouwlocaties maakt de aanplant van groen een essentieel onderdeel uit van de plannen.
 • Groene projecten
  Om duurzaamheid niet slechts een project van de overheid te laten zijn, kiezen we als christendemocraten voor spontane projecten op de schaal van de wijk.
 • GZG terrein
  Het CDA wil voorkomen dat door de economische crisis van dit moment wellicht suboptimale keuzes worden gemaakt. Het is van belang om de gebouwen die op de nominatie staan om af te breken nu snel te slopen. Verdere invulling gebeurt door meer wonen (levensbestendig) en ontmoeten en niet door winkels. Wanneer er op korte termijn geen invulling gegeven kan worden op de plekken van het oude ziekenhuis, dan is een Stadspark een hele goede mogelijkheid.

H

 • Heesch-West
  Het bedrijventerrein Heesch-West is belangrijk voor de werkgelegenheid in de regio Vinkel en Nuland. Door een goede ontsluiting en een toereikende infrastructuur wordt voorkomen dat vrachtverkeer het dorpscentrum van Vinkel onveilig maakt.
 • De Heus, broedplaats voor werk en cultuur
  De invulling van het terrein van veevoederbedrijf De Heus wordt door betrokken partijen gezamenlijk tot ontwikkeling gebracht.
 • Hotels / Bed and Breakfasts
  De gemeente moet het mogelijk maken om meer hotels en bed en breakfasts te realiseren in de stad.
 • Huiselijk geweld
  het CDA wil slachtoffers van huiselijk geweld opvangen en weerbaar maken. De burgemeester kan plegers van huiselijk geweld een huisverbod opleggen. Degene die een gevaar vormt voor zijn gezin mag dan een tijd het huis niet in of contact hebben met het gezin. Ook loverboys en mensenhandelaren moeten hard aangepakt worden en hun slachtoffers verwezen naar passende hulp.

I

 • Initiatieven van inwoners
  Er kan meer gebruik gemaakt worden van de denkkracht van de inwoners en de bereidheid van velen om inspanningen te leveren voor een betere leefomgeving.

J

 • Jeroen Bosch-Jaar
  Het Jeroen Bosch-Jaar moet een feest zijn voor allemaal, te starten met gratis toegang voor alle Bosschenaren bij de tentoonstellingen over Bosch in het Noordbrabants Museum. De schilderijen die in het Noordbrabants Museum te zien zullen zijn vormen het absolute hoogtepunt. Ook moet het Jeroen Bosch-jaar onze stad voor langere tijd versterken, bijvoorbeeld op cultureel gebied door een Bosch theatergezelschap.
 • Jeugdherberg
  Het CDA juicht de komst van een jeugdherberg toe zodat de stad aantrekkelijker wordt voor jongeren.
 • Jeugdwerkloosheid
  Bij (dreigende) werkloosheid binnen deze groep wordt in eerste instantie bezien of er (alsnog) een startkwalificatie kan worden behaald, en zo ja welke. Voor jongeren is er studiefinanciering, geen bijstand. Daarnaast wil het CDA deze groep werklozen aan een baan helpen door de reeds ingezette startersbeurs (opdoen van ervaring binnen bedrijven). Daarnaast wil het CDA dat de gemeente zelf het goede voorbeeld geeft door in de komende collegeperiode 200 leer-werkprojecten, stage- en traineeplekken aan te bieden.
 • Jeugdzorg
  Het CDA ziet volop kansen om de jeugdzorg eenvoudiger en effectiever te maken. Het accent moet liggen op het voorkomen van problemen en vroegtijdige signalering als er iets misgaat.
 • Jongeren en bijzondere zorg
  Een bijzondere doelgroep betreft die jongeren die structureel afhankelijk zijn van zorg. Het CDA wil vrijheid voor ouders voor de juiste zorg voor hun kind. Daarom zet het CDA in op een Bossche PGB.

K

 • Kennis- en ervaringsbank door senioren
  Het CDA stelt voor een 'Kennis & Ervaringsbank' in te stellen, bijvoorbeeld in combinatie met Platform073 of de Sesam Academie, waarop men een beroep kan doen al naar gelang de gevraagde specifieke kennis en kunde. Sociale wijkteams in de wijken kunnen dit bevorderen.
 • Kerkgebouwen en leegstand
  Hierbij wordt gestreefd naar alternatieve bestemmingen. De gemeente denkt mee met de eigenaar en werkt daaraan mee. Bijvoorbeeld door het vergunningenbeleid bij verbouwingen, dan wel wijziging van bestemming.
 • Kinderopvang
  De gemeente hecht belang aan arbeidsparticipatie van mannen en vrouwen; daarom moet zij ernaar streven de kinderopvang betaalbaar te maken voor de ouders van jonge schoolgaande kinderen.
 • Koopzondag
  Koopzondag is niet vanzelfsprekend, omdat de zondag ook belangrijk is als rustpunt in de week. Aan de andere kant biedt de koopzondag voor bijvoorbeeld drukke gezinnen een uitwijkmogelijkheid en zijn winkeliers beter in staat te concurreren met de ‘digitale winkels’. Voor het CDA staat vast dat kerkbezoekers ongestoord richting kerkdienst moeten kunnen en in de binnenstad gewoon gratis moeten kunnen blijven parkeren tot een uur na het einde van de kerkdienst.
 • Klasseboeren
  Het cliché dat kinderen vaak niet weten waar ons voedsel vandaan komt gaat helaas maar al te vaak op. Het CDA wil stimuleren dat meer scholen gebruik maken van de klasseboeren. Op bezoek bij de boer -als onderdeel van het lesprogramma- laat kinderen kennismaken met de voedselvoorziening, natuur en gezondheid.
 • Kruithuis
  Voor het Kruithuis wordt een passende cultuurhistorische bestemming gekozen, bijvoorbeeld een vestingmuseum.

L

 • Leefbaarheid
  ’s-Hertogenbosch 'scoort' hoog als het gaat om gezelligheid, gastvrijheid en goede sfeer. Daar zijn we met elkaar trots op en ook verantwoordelijk voor, gemeente en inwoners. We moeten elkaar erop durven aanspreken als we te maken krijgen met gedrag dat afbreuk doet aan die goede sfeer.

M

 • Maatschappelijke stage
  Het CDA ondersteunt vanuit haar maatschappijvisie de maatschappelijke stage voor middelbare scholieren in ’s-Hertogenbosch. Immers, door op jonge leeftijd actief in de maatschappij bezig te zijn bouwt de jeugd aan respect en begrip voor zijn medemens.
 • Mantelzorgers
  Het CDA wil mantelzorgers de zekerheid geven dat zij steun van de gemeente krijgen als dat nodig is.
 • Martinushuis Nuland
  Het Martinushuis wordt gerenoveerd en uitgebreid tot een voorziening met een sluitend zorgaanbod.
 • Milieu binnenstad
  Vanwege de logistieke en milieutechnische druk op de monumentale binnenstad moet het verkeer zoveel mogelijk uit dit gebied geweerd worden. Milieuzones worden gehandhaafd. Voor vervoer van de transferia/randen van de stad/parkeeraccomodaties naar de stad worden elektrische busjes ingezet.
 • Monumenten
  De gemeente investeert in het bewaren van monumenten. Niet uitsluitend via grote restauraties, maar bijvoorbeeld ook door kleine kredieten te verstrekken aan particulieren voor het restaureren van kleinere maar even waardevolle cultuurhistorische elementen.
 • MKB
  In de visie van het CDA is het juist het midden- en kleinbedrijf (MKB), de motor van onze Nederlandse maar ook Bossche economie, dat afhankelijk is van lokale keuzes. Als gemeente ’s-Hertogenbosch kunnen wij met onderscheidende lokale keuzes een grote bijdrage leveren aan meer banen voor onze inwoners, een gezonder bedrijfsklimaat en een levendige (binnen)stad.

N

 • Nachtnet NS
  Studenten moeten over en weer elkaars stad veilig kunnen bereiken om op stap te gaan. De nachttrein van en naar Utrecht / Amsterdam en Tilburg / Breda is belangrijk voor de levendigheid en bereikbaarheid van onze stad en een veilig vervoer voor deze jongeren. Bovendien profiteren alle Bosschenaren van dit nachtnet!
 • Nuland en Vinkel
  Per 1 januari 2015 gaat ’s-Hertogenbosch verder met de dorpen Nuland en Vinkel. Het CDA doet dat op basis van respect en gelijkwaardigheid en zet in op behoud van de leefbaarheid.

O

 • Oeteldonk
  Carnaval binnen Oeteldonk is het belangrijkste festijn wat we binnen de stadsgrenzen hebben; het stimuleert sociale cohesie en geeft ‘s-Hertogenbosch nationale en internationale bekendheid. Het CDA hecht dan ook veel waarde aan het Carnaval en is van mening dat de gemeente hierin de clubs, vrijwilligers en voorbereidingen rondom het Carnaval zo veel mogelijk dient te faciliteren.
 • Onderhoud openbare ruimte
  Met bewoners van een buurt, wijk of dorp wordt elk jaar het onderhoud van groen, straten en (speel)pleinen bekeken en besproken. Ook het uitvoeren van (groen)onderhoud en andere verbeteringen is een mogelijkheid. De gemeente betaalt daarbij een vergoeding aan bijvoorbeeld de buurt-, wijk- of dorpsraad.
 • Ondernemers(huis)
  Het CDA staat achter het faciliteren van een Ondernemershuis, waardoor uitwisseling tussen nieuwe en ervaren ondernemers georganiseerd wordt. De gemeente heeft hier een aanjagende en faciliterende rol door het Ondernemershuis bijvoorbeeld te latenvestigen in één van de lege gemeentelijke panden in de binnenstad. In dit huis kan ook een ‘ZZP herberg’ komen. Hier is plaats voor minimaal 40 flexibele werkplekken en een aantal vergaderruimten. Startende ZZP’ers kunnen hier gedurende de eerste 18 maanden van hun bedrijf gratis gebruik van maken.
 • Onderwijs, stimulerende rol gemeente
  Samenwerking tussen scholen en instanties wordt door de gemeente gestimuleerd om gezamenlijk voortijdig schoolverlaten, ongeoorloofd schoolverzuim en achterstandssituaties terug te dringen.
 • Online platforms, slimme zorg
  Door gerichte online platforms in te richten kunnen senioren sociale contacten blijven opdoen. Het CDA wil budgetten vrijmaken om deze faciliteiten te onderzoeken en in de prakrijk te brengen.
 • Ontmoetingsplekken
  Voor jongeren, ouderen, studenten, kinderen in wijken en dorpen zijn plekken waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten en zich kunnen ontspannen van groot belang. Inspraak uit de verschillende groepen.
 • Overgewicht
  Overgewicht is in de huidige maatschappij een steeds groter probleem, vooral bij jongeren. De gemeente zet als JOGG-gemeente, samen met scholen, sportclubs, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties sterk in op het bestrijden van obesitas. Scholen worden geïnformeerd over het bestrijden van overgewicht.
 • OZB bedrijven
  Het CDA wil het OZB-tarief voor bedrijven in de komende jaren verlagen richting het gemiddelde van de andere Brabantse steden, te beginnen met 5% per jaar in de komende 2 jaar. ’s-Hertogenbosch behoort momenteel binnen Brabant en zelfs in Nederland tot de gemeenten met de hoogste OZB voor bedrijven. Voor een aantrekkelijk ondernemersklimaat is een verlaging nodig.
 • OZB huishoudens
  Het OZB tarief voor woningen de komende vier jaar wordt niet geindexeerd, conform het huidig beleid. De OZB voor bewoners is in ’s-Hertogenbosch relatief gezien laag. Aangezien het huidig kabinetsbeleid de burgers al genoeg kost, willen we verdere lastenverhoging voorkomen.

P

 • Parade
  Op de Parade moet soepeler omgegaan worden met bussen van grote georganiseerde groepen (van met name oudere mensen) die de Sint Jan willen bezoeken, zodat de loopafstand beperkt wordt
 • Parkeren
  Het CDA is tegen betaald parkeren in de kernen (bijvoorbeeld Rosmalen) en bij winkelcentra (bijvoorbeeld Helftheuvel), om te voorkomen dat de bedrijvigheid hierdoor vermindert en winkeliers er hinder van ondervinden.
 • Parkeertarieven
  Het CDA wil de parkeertarieven voor 4 jaar bevriezen.
 • Parkeervergunningen
  Het CDA wil een oplossing vinden voor het tekort aan parkeervergunningen in de binnenstad (700 stuks).
 • Pest-protocol
  Pestgedrag is een steeds hardnekkiger probleem op scholen. Het CDA neemt krachtig stelling tegen dit verschijnsel en streeft ernaar dat alle scholen van primair- en voortgezet onderwijs in ’s-Hertogenbosch een “pest-protocol“ in hun curriculum invoeren en hanteren.
 • Precariorechten
  Het CDA wil de precariorechten in de komende collegeperiode met 50% laten afnemen.
 • Profijtbeginsel
  Gemeentelijke tarieven/heffingen moeten in principe kostendekkend zijn.

Q

R

 • Recreatiemogelijkheden Vinkel
  De recreatiemogelijkheden in Vinkel worden uitgebreid door onder andere de aanleg van wandel- en fietspaden.
 • Regelgeving
  Het CDA wileen gemeente die naast haar burgers staat en zich niet vastpint op regels en processen. Regels en processen zijn een middel, geen doel opzich. Belemmerende regelgeving wordt dan ook geschrapt. Deregulering vereist dat de overheid de kunst van het loslaten leert en meer vertrouwen in mensen en organisaties heeft.
 • Regiotaxi
  Het CDA hecht eraan dat senioren zo lang mogelijk mobiel blijven. Daarbij kan de Regiotaxi een belangrijke rol spelen, zeker voor de groep mensen die niet met het OV kan reizen. Het systeem van de Regiotaxi moet ook betrouwbaar zijn en betaalbaar blijven voor deze groep.
 • Rijksbijdragen
  Wanneer rijksbijdragen worden verminderd moet de tering naar de nering worden gezet en moet een doorvertaling plaatsvinden naar de beleids-en beheerssectoren.
 • Rotondes veilig
  Het CDA wil veilige rotondes met éénrichtingsverkeer voor schoolgaande jeugd en andere fietsers.
 • Ruimte voor opvattingen
  In de samenleving die het CDA voorstaat is ruimte voor cultuur, religie en opvattingen. Een samenleving waarin iedereen erbij hoort, maar ook zijn/haar steentje bijdraagt.

s

 • Schoolkeuze
  De vrijheid van onderwijs, de vrijheid van ouders om onderwijs voor hun kinderen in te richten en het leggen van verantwoordelijkheid voor het onderwijs in de samenleving zijn belangrijke uitgangspunten voor het CDA. Het CDA dringt er bij de gemeente op aan om de demografische ontwikkeling van ’s-Hertogenbosch en omgeving jaarlijks goed in kaart te brengen.
 • Schoolverzuim/verlaten
  Tijdige inschakeling van de leerplichtambtenaar bij schoolverzuim zorgt van gemeentewege voor een goede coördinatie tussen school, politie en hulpverlening.
 • Schuldhupverlening
  Schuldhulpverlening moet sneller op gang komen voor mensen die dat nodig hebben.
 • Senioren
  Het CDA wil senioren stimuleren hun bijdrage te leveren aan de maatschappij.
 • Senioren en sport
  Het CDA wil de aansluiting van senioren bij sport verbeteren. Dit kan door sportvoorzieningen goed bereikbaar te maken, maar ook door in te zetten op goede en veilige fiets- en wandelroutes
 • Sociale wijkteams
  De gemeente investeert in het signaleren van gezondheidsproblemen en eenzaamheid voordat deze aan de orde zijn. Dat doen we door de inzet van sociale wijkteams in de wijken.
 • Sport
  Het CDA heeft zich altijd hard gemaakt voor de breedtesport in de stad. Deelname aan breedtesport moet voor iedereen toegankelijk en betaalbaar zijn. De Sportvisie wordt voortvarend uitgevoerd. Drempels om meer te gaan sporten neemt de gemeente weg door samen met de clubs, bestuurs-, wijk- en dorpsraden te werken aan de doorontwikkeling van sportpunten naar sportwijken.
 • Sporthal Nuland
  Dorpsraad en gemeente gaan in overleg met de Sportraad en de Jongerenraad om bestaande plannen voor een volwaardige sporthal te ontwikkelen.
 • Spinhuiswal
  Het Paleis van Justitie leent zich goed voor diverse toepassingen: hotel, jeugdhostel, seniorenwoningen. Als het theater ruimtelijk niet past op de locatie Parade, dan vormen het KPN-gebouw en het gebouw van Rijkswaterstaat op zichzelf ook een mogelijke locatie voor het Theater.
 • Stadshistorie
  Het CDA staat voor een zorgvuldig beheer van het religieus en cultuurhistorische erfgoed in de stad, dit maakt’s-Hertogenbosch immers tot ’s-Hertogenbosch! Dit betekent concreet: (i) Kruithuis: voor het Kruithuis wordt een passende cultuurhistorische bestemming gekozen, bijvoorbeeld een vestingmuseum. (ii) Leegstand Kerkgebouwen: Hierbij wordt gestreefd naar alternatieve bestemmingen. De gemeente denkt mee met de eigenaar en werkt daaraan mee. Bijvoorbeeld door het vergunningenbeleid bij verbouwingen, dan wel wijziging van bestemming. (iii) Monumenten: de gemeente investeert in het bewaren van monumenten. Niet uitsluitend via grote restauraties, maar bijvoorbeeld ook door kleine kredieten te verstrekken aan particulieren voor het restaureren van kleinere maar even waardevolle cultuurhistorische elementen. (iv) Vestigingswerken: we blijven ons inzetten voor het behoud van de Vestingwerken en het zichtbaar maken van onze cultuurhistorie in de stad.
 • Studentenstad
  ’s-Hertogenbosch is ook studentenstad. De instellingen voor middelbaar en hoger onderwijs zijn van groot belang voor stad en regio. Samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven moet verder gestimuleerd worden.
 • Subsidies
  Te lang is kunst- en cultuurbeleid vooral subsidiebeleid geweest. Samen met het bedrijfsleven moet meerwaarde gezien en gevonden worden opdat cultuuruitingen kunnen rekenen op draagvlak in de lokale gemeenschap. De gemeentelijke subsidie voor deze culturele evenementen bestaat uit facilitering (bijvoorbeeld in de openbare ruimte) en uit korte aanjaagsubsidies. Kleine culturele initiatieven die zichtbaar of te bezoeken zijn voor de inwoners van de stad, kunnen in aanmerking komen voor een opstartsubsidie van maximaal 2 jaar. Het CDA wil dat er niet bezuinigd wordt op subsidies binnen het sociaal domein (sociaal zwakkeren).

T

 • Theater aan de Parade
  Voor het CDA staat vast dat het Theater een belangrijke culturele voorziening is die in de Binnenstad moet blijven. Nieuwbouw van het Theater op de Parade is voor het CDA een goede keuze, maar het moet altijd passen bij de historische omgeving: De Parade en De Sint Jan. Als dit niet past, dan kiest het CDA altijd voor het bouwen van een nieuw Theater in de Binnenstad. De KPN locatie is dan eerste keus.
 • Toerisme
  Het CDA wil de stad als toeristische trekpleister op de volgende manieren concreet versterken: (i) Hotels / Bed and Breakfasts: de gemeente moet het mogelijk maken om meer hotels en bed en breakfasts te realiseren in de stad. (ii) Jeugdherberg: het CDA juicht de komst van een jeugdherberg toe zodat de stad aantrekkelijker wordt voor jongeren. (iii) Toeristenbelasting: De toeristenbelasting, die op initiatief van het CDA in de afgelopen periode is bevroren, wordt geoormerkt en komt volledig ten goede aan het bedrijfsleven en onze toeristische sector. (iv) Transferia: het CDA wil de komende periode transferia uitbreiden en parkeertarieven bevriezen.
 • Toeristenbelasting
  De toeristenbelasting, die op initiatief van het CDA in de afgelopen periode is bevroren, wordt geoormerkt en komt volledig ten goede aan het bedrijfsleven en onze toeristische sector.
 • Topsport
  Het CDA durft ook te kiezen voor topsport. De maatschappelijke baten van topsport zijn groter dan alleen de sportprestaties, maar de publieke investeringen in topsport geven de topsporters ook de verantwoordelijkheid om hun eigen maatschappelijke rol serieus in te vullen.
 • Topsectoren
  Gemeente ’s-Hertogenbosch zet zich actief in voor de landelijke topsectoren-aanpak waar ’s-Hertogenbosch primair inzet op Agri & Food. De agrarische sector is onmisbaar binnen onder andere de farmaceutische industrie en loopt wereldwijd voorop op het gebied van innovatie, biobased economy en wetenschappelijke ontwikkelingen.
 • Transferia
  Het tarief van €3 blijft gehandhaafd. Het CDA wil investeren in faciliteiten, bijvoorbeeld voorzieningen om te wachten bij haltes in de binnenstad bij slecht weer. Maar ook in extra service.
 • Tweedekans onderwijs
  Tweedekans onderwijs dient voor jongere, jong-volwassenen en volwassenen beschikbaar te zijn in ’s-Hertogenbosch, zoals Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs (VAVO), de Volksuniversiteit, bedrijfsopleidingen en praktijkonderwijs.

U

 • Uitgaansleven
  Het CDA staat voor een lik op stuk beleid. Met name rondom de sluitingstijden zal er meer politie op straat moeten zijn. Dit betekent, dat de inzet van de politie ook meer flexibel moet zijn: minder inzet op de doordeweekse uren overdag, maar meer inzet in de avonduren en de weekenden. Het CDA ziet daarnaast het gevaar van XTC-gebruik en andere drugs in de horeca. Daarom gaan wij met de politie en horeca harde afspraken maken om mensen op de gevaren te wijzen en het drugsgebruik in de horeca terug te dringen.

V

 • Veilige fietsroutes scholieren
  Het CDA bepleit veilige fietspaden en oversteekplaatsen voor scholieren in ’s-Hertogenbosch.
 • Verduurzamen verkeer
  Het CDA wil dat ’s-Hertogenbosch koploper is bij het faciliteren van elektrisch rijden. Daarvoor wil het CDA het aantal openbare oplaadpunten minimaal verdubbelen. Indien het elektrisch rijden nog verder toeneemt, zijn nog meer oplaadpunten nodig. Bij iedere openbare fietsenstalling worden meerdere oplaadpunten voor de fiets geïnstalleerd.
 • Verenigingen en inzamelingsinitiatieven
  Het CDA stimuleert het inzamelen door verenigingen van oud papier en kleding, ten bate van de vereniging. Bezien wordt of we dit initiatief, dat in Vinkel en Nuland al toepassing vindt, integraal in ’s-Hertogenbosch kunnen invoeren.
 • Verenigingsleven Vinkel Nuland
  De herindeling mag absoluut geen negatieve consequenties – niet in subsidie, niet in huur van de accommodatie- hebben voor het goede werk van de vele verenigingen.
 • Vergunningen
  Vergunningen worden sneller afgegeven. Een aantal concretevergunningen wordt afgeschaft of versimpeld: (i) de terrasvergunning. Als die, na overleg met omwonenden, eenmaal is verleend kan die voor onbepaalde tijd worden verstrekt. Indien bij handhaving overtreding wordt geconstateerd leidt dit tot intrekking van de vergunning. Daarnaast is geen terrasvergunning meer nodig om één simpel bankje, tafeltje of stoel buiten te zetten. Hier mag gewoon een consumptie op worden genuttigd. (ii) De Bibob-toets is een middel om de (criminele) achtergrond van exploitanten en financiers te onderzoeken en ongewenste ondernemers en financiers uit de horeca te weren. Het CDA vindt dat we ondernemers die al bekend zijn bij de gemeente niet onnodig lastig moeten vallen met een toets bij de verlening van een nieuwe vergunning of voor een tweede of derde bedrijf.
 • Vermogen / belangen / aandelen
  Bij extra inkomsten verkregen uit de verkoop van belangen (bijv. aandelen Essent ) dienen allereerst de in de begroting geraamde structurele inkomsten uit het dividend te worden gewaarborgd. De overblijvende middelen worden ingezet in investeringen die een bijdrage leveren aan de structurele verbetering van de stad.
 • Vestigingswerken
  We blijven ons inzetten voor het behoud van de Vestingwerken en het zichtbaar maken van onze cultuurhistorie in de stad.
 • Vinkel en Nuland
  Het behoud van de leefbaarheid van de dorpskernen Nuland en Vinkel staat bij het CDA hoog op de agenda.
 • Visie op samenleving
  CDA uit de tijd? In tegendeel! Meer dan ooit is er behoefte aan een partij die zich inzet voor ALLE inwoners, die mensen verbindt en de voorwaarden schept voor de gemeente om dat verder te ondersteunen.
 • Vlietdijk
  De Vlietdijk moet open blijven en worden aangepast.
 • Vrijwilligers
  Vrijwilligers zorgen ervoor dat de maatschappij blijft draaien. Het verenigingsleven laat onze gemeente bruisen. Een goede ondersteuning van vrijwilligers door de gemeente is van groot belang. Om dit alles te organiseren wil het CDA dat één wethouder in het college coördinerend is voor het vrijwilligerswerk

W

 • Wajong
  De gemeente stimuleert met het UWV dat er afspraken met het bedrijfsleven worden gemaakt, zodat Wajongers meer gefaciliteerd worden en volwaardig kunnen participeren in onze maatschappij.
 • Waterbeheer
  In nieuwbouwprojecten wordt rekening gehouden met voldoende berging en afvoer om overlast te voorkomen. Het CDA wil een ontkoppeling van regenwaterafvoer en riolering. Recente ervaringen vanwege de klimaatverandering vragen om verscherpte aandacht voor het waterbeheer in de stad.
 • Welstandseisen
  Het CDA wil z.s.m. de welstandseisen ingrijpend vereenvoudigen en het nut en de noodzaak van de Welstandscommissie heroverwegen.
 • Werk(loosheid)
  Uitgangspunt voor het CDA is en blijft dat iedereen die kan werken, moet werken of druk bezig is met het vinden van werk. Maar dan moet dit wel mogelijk zijn! De crisis en haar ingrijpende gevolgen maken dit momenteel zeer lastig. Het CDA vraagt van de gemeente in de komende periode een meer actieve rol om werkloosheid te bestrijden en werk te creëren door: (i) het goede voorbeeld te geven, (ii) partijen te verbinden en (iii) bedrijven en werkzoekenden te faciliteren. Speciale aandacht is er voor twee groepen: (A) 50 plussers: het CDA vindt het belangrijk om deze groep werklozen te ondersteunen bij het vinden van een nieuwe baan bijvoorbeeld via sollicitatietrainingen, banenmarkten en netwerkbijeenkomsten.Daarnaast wil het CDA deze groep ondersteunen, indien zij de stap willen maken naar het ondernemerschap. Ook is budget nodig voor bijscholing dan wel omscholing naar vakgebieden die een beter perspectief op een baan bieden. (B) Jeugdwerkloosheid: bij (dreigende) werkloosheid binnen deze groep wordt in eerste instantie bezien of er (alsnog) een startkwalificatie kan worden behaald, en zo ja welke. Voor jongeren is er studiefinanciering, geen bijstand. Daarnaast wil het CDA deze groep werklozen aan een baan helpen door de reeds ingezette startersbeurs (opdoen van ervaring binnen bedrijven). Daarnaast wil het CDA dat de gemeente zelf het goede voorbeeld geeft door in de komende collegeperiode 200 leer-werkprojecten, stage- en traineeplekken aan te bieden.
 • WIFI
  Het CDA wil breedband internet voor heel ’s-Hertogenbosch (dus ook Nuland en Vinkel) en wifi op plekken in de openbare ruimte -zoals de Binnenstad, overige winkelcentra en de Onderwijsboulevard- is een noodzakelijke voorziening.
 • Wijken
  Wijken en wijkbewoners hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de zorg voor kwetsbare wijkbewoners ter hand te nemen en kunnen ook het beste problemen en zorgbehoeften in hun omgeving signaleren. Het CDA wil dat waar mogelijk stimuleren en ondersteunen.
 • Wijkverlast
  Overlast van buurtbewoners in wijken, die zich niet aan de regels willen houden, moet worden bestreden. Het moet niet zo zijn dat de overlastgevers de leefbaarheid in een wijk aantasten. Het CDA wil samen met de woningcorporaties deze overlastgevers aanpakken.
 • Windenergie
  Het oprichten van energieparken kan een bijdrage leveren aan de realisering van de klimaatdoelstelling van de stad. Mogelijke locaties voor windturbines zijn Treurenburg, De Rietvelden en De Brand.
 • Wonen
  Het CDA wil meer betaalbare woningen, zowel voor starters als voor ouderen.

X

Y

Z

 • Zonne-energie
  De gemeente voert actief overleg met (sport)verenigingen om de aanleg van zonnecollectoren te stimuleren. Het CDA heeft ingezet op een revolverend fonds duurzame energie, waarbij (sport)verenigingen tegen 0% geld kunnen lenen voor verduurzaming (zonnecollectoren, zonneboilers), waarbij het leenbedrag te zijner tijd terugstroomt naar het fonds en andere verenigingen er weer van kunnen profiteren.
 • Zorgcoöperaties
  Het CDA spant zich ervoor in dat de gemeente zorgcoöperaties en daarmee te vergelijken projecten faciliteert en stimuleert. Het CDA steunt initiatieven die contacten met senioren tot stand brengen.
 • Zorg in de wijk
  Het CDA vindt dat de buurtcentra beschikbaar moeten zijn voor zorg in de wijk. Ook in het weekend. Het huidig marktconforme tarief dat voor de huur van buurtcentra wordt gebruikt, is voor het CDA niet houdbaar. Het beperkt organisaties om daadwerkelijk gebruik te maken van de buurtcentra. Om de ontmoeting in de wijken te stimuleren en vrijwilligersorganisaties ruimte te bieden moet dit tarief omlaag of op 0 gezet worden.
 • Zorgloket
  Het aanvraagsysteem is er in de loop der jaren ook niet eenvoudiger op geworden. Eén loket voor alle zorgaanvragen vereenvoudigt de toegang tot zorgfaciliteiten.
 • Zwerfafval
  Ondergrondse afvalbakken maken een wijk schoner en netter. Ze voorkomen zwerfafval. Daarnaast moedigt de gemeente de inzameling van zwerfafval aan door vrijwilligers te faciliteren, bijvoorbeeld door materiaal voor de inzameling gratis ter beschikking te stellen.
 • ZZP’ers
  Het CDA ziet ZZP’ers als beginnende bedrijven en als werkgelegenheidsverschaffers van de toekomst. Het CDA wil ZZP’ers extra ondersteunen met de volgende concrete maatregelen: (i) Bestemmingsplan: voor ZZP’ers wordt het in de bestemmingsplannen makkelijker gemaakt om een eigen bedrijf aan huis te vestigen of met elkaar een pand te betrekken. (ii) Vrijstelling lokale belasting: Startende MKB’ers en ZZP’ers worden de eerste twee jaar vrijgesteld van precario belasting en reclamebelasting. (iii) ‘ZZP herberg’: in het ondernemershuis zijn minimaal 40 flexibele werkplekken en een aantal vergaderruimten aanwezig. Startende ZZP’ers kunnen hier gedurende de eerste 18 maanden van hun bedrijf gratis gebruik van maken.
Volledige programma